Z historie sboru

Počátek hasičů v Bohdalci

      Dějiny sboru dobrovolných hasičů v Bohdalci se začaly psát 18. července roku 1893. Toho dne byly schváleny stanovy, v jejichž úvodu se můžeme dočíst, že „sbor se zřizuje ku spořádanému spoluúčinkování, aby zachráněn byl život a majetek občanů při nebezpečenství ohně“. Iniciátorem založení hasičského sboru byl řídící učitel v Bohdalci Jan Pecháček. Ten se stal také prvním velitelem. Přijato bylo 24 členů, mladých mužů plných nadšení a obětavosti. Sbor byl zařazen do České ústřední jednoty hasičské v Brně a 6. župy Vilímovy se sídlem ve Strážku. Do užívání jim byla dána dvoukolová ruční stříkačka, jež byla darována Bohdalci již v roce 1888. Stříkačku darovala obci k 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. Moravskoslezská pojišťovna. Hasičské blůzy si členové pořídili vlastním nákladem. Dne 29. listopadu byla uspořádána sbírka na vybavení hasičského sboru, která vynesla 69 zlatých 49 krejcarů. Výzbroj, helmy, háky a další vybavení potřebné ke zdolávání požárů si sbor pořídil během prvního roku činnosti. Požární skladiště bylo vystavěno roku 1903 vedle kaple Panny Marie Lurdské na návsi. Náklad na výstavbu činil 384 zlatých 60 krejcarů. Toto skladiště bylo zbouráno roku 1994 při rekonstrukci kaple. Roku 1910 si sbor zakoupil novou čtyřkolovou stříkačku od firmy Smekal s 80 metry hadic v ceně 1 400 K. Nová stříkačka byla posvěcena a její předání bylo spojeno s veřejným cvičením. Rok 1914 a začátek první světové války nebyl pro zdejší sbor šťastný. Téměř všichni členové, kromě dvou, byli povoláni do armády. Doma zůstali jen jednatel František Král a zbrojmistr Josef Řádek. Ti se po celou dobu trvání světové války starali o stříkačky a ostatní výzbroj. Ve válce zaplatilo daň nejvyšší šest členů sboru. Po skončení války byla činnost znovu obnovena v plné míře. Byli přijati noví mladí členové. Pořádala se veřejná cvičení. Sbor pořádal plesy, oslavy, členové hrávali divadelní představení a velkou měrou se podíleli na kulturním dění v obci. Potom však přišla druhá světová válka a činnost sboru byla po celou dobu jejího trvání omezena. Byly zřízeny jednotky sestávající se převážně ze starších členů, které měly chránit majetek v případě požáru a poskytovat zdravotnickou pomoc při bojových akcích.

Poválečné období

      První schůze sboru po skončení druhé světové války se konala 2. srpna 1945. Na schůzi bylo zvoleno nové představenstvo. Starostou byl zvolen Josef Šebek, velitelem František Průdek. Sbor v té době čítal 24 členů. V roce 1947 bylo zakoupeno patnáct kusů vycházkových a patnáct kusů pracovních uniforem v hodnotě 10 000 Kčs. Od roku 1948 se sbor začal snažit o zakoupení nové motorové požární stříkačky. Objednávka na motorovou stříkačku PS 8 s příslušenstvím v ceně 90 000 Kčs byla poslána 5. července 1948, ale v těžkých poválečných letech, kdy bylo téměř všechno zboží nedostatkové, přišlo pouze potvrzení o přijmutí objednávky a doba dodání nového stroje byla stanovena na 24 měsíců bez záruky. Přesné datum obdržení nové stříkačky není známo. S největší pravděpodobností to byl rok 1952. V roce 1957 bylo zakoupeno auto od soukromníka v ceně 5 000 Kčs. Částka na nákup vozu byla zapůjčena od členů. Pro nedostatek místa bylo auto nejprve parkováno u Františka Mičky, čp. 90, později bylo umístěno v budově staré školy. Tento automobil sloužil sboru až do roku 1970, kdy byl prodán. V oblasti kulturního dění obnovil sbor svou činnost ihned po válce pořádáním tradičních plesů, zábav a byla obnovena i účast v ochotnickém divadle.

Rozvoj sboru

      V šedesátých letech měl náš sbor velice úspěšné družstvo dorostenek, kterému se povedlo ve Strážnici roku 1969 obsadit druhé místo v třetím kole celostátní soutěže. Družstvo tvořily: Anděla Nedomová, Marie Vencálková, Bohuška Šaclová, Marie Ježová, Marie Skryjová č. 45, Ola Šaclová, Marie Sklenářová č. 56, Dagmar Mičková č. 44, Jarka Kršňáková. Roku 1970 bylo za pomoci JZD zakoupeno požární skříňové auto TATRA 805 ze STS Nové Veselí. Došlo také k výměně požární stříkačky. Naše stávající PS 8 byla převedena do SDH Račice a sboru byla přidělena výkonnější DS 16 z Nového Města na Moravě. Dalším mezníkem v dějinách sboru byl rok 1972. V tomto roce započala výstavba nové požární zbrojnice v areálu JZD. Stavba trvala čtyři roky a byly na ní odpracovány tisíce brigádnických hodin. Slavnostní otevření se konalo 20. července 1975. Při této příležitosti byly předány čestné diplomy zasloužilým hasičům. Roku 1981 došlo opět k výměně hasičské stříkačky. Namísto starší stříkačky DS 16 byla našemu sboru přidělena úplně nová motorová stříkačka PS 12 s příslušenstvím. V roce 1984 místo vozu TATRA 805 byl sboru přidělen automobil Robur. Ten ovšem musel být v roce 1990 z technických důvodů vyřazen z provozu, a tak byl v roce 1991 nahrazen nákladním automobilem s plachtou AVIA 30 ze SDH Bobrová. V tomto roce také proběhly opravy na hasičské zbrojnici. Mladí hasiči provedli v roce 1992 renovaci obou historických ručních stříkaček tak, aby mohly být o rok později, při stém výročí založení sboru, předvedeny v činnosti na oslavách.

Současnost

      Ke 110. výročí založení našeho sboru byl za pomoci obce pořízen slavnostní prapor sboru. Ten byl 26. července 2003 spolu se znakem a praporem obce Bohdalec vysvěcen na návsi u kapličky. Členská základna sboru se začala od tohoto roku rozrůstat o mladé členy a po období útlumu na přelomu milénia se sbor opět začal zapojovat do kulturního dění v obci. Družstvo Bohdalce obnovilo tradiční stavění máje a začalo se pravidelně zúčastňovat soutěží. Byla také navázána spolupráce s ostatními spolky v Bohdalci, pokud potřebovaly pomoc našich členů či techniky. Každoročně je po obci prováděn sběr starého železa. V roce 2007 bylo stávající vozidlo AVIA 30 s plachtou odstaveno a došlo k zakoupení AVIE s hasičskou nástavbou od sboru z Benešova u Semil. Za vydatné podpory obce, která má na rozkvětu sboru nepřehlédnutelný podíl, došlo k nebývalému zlepšení vybavenosti. V roce 2009 bylo sboru Obcí Bohdalec darováno plovoucí čerpadlo Honda PH – 800. Sbor se v poslední době snaží především zlepšit svoje zázemí v hasičské zbrojnici, jejíž uspořádání úplně nevyhovuje momentálním požadavkům na uložení techniky a výzbroje. Dále vylepšujeme vybavenost jednotky a její připravenost kdykoli zasáhnout v případě požáru, či jiné pohromy, která by ohrožovala naše spoluobčany na životech či majetku. To jsme se snažili dokázat i v sobotu 27. června 2009, kdy jsme v časných ranních hodinách odjeli spolu s vojáky z Jihlavy pomáhat odstraňovat následky záplav na sever Moravy do Životic u Nového Jičína a do Kunína. Osmičlenný tým hasičů pracoval ve složení: Ondřej Vencálek, Michal Krejčí, Miroslav Sklenář, David Sklenář, Milan Ambrož, Jan Ambrož, David Vrtílek a Luboš Kočík. V roce 2010 se konal první ročník pochodu Charkov – Sokolovo z Jihlavy do Bohdalce, kterého se zúčastnili i členové našeho sboru. Tato akce připomněla přesun československých vojsk za 2. světové války. Dále byl tento rok překonán rekord v dálkové dopravě vody o celkové délce 63,45 km, jehož se aktivně účastnil i bohdalecký sbor. V roce 2011 bylo založeno družstvo dětí, které pravidelně vozí poháry ze závodů Poháru novoměstských Soptíků a je naším velkým příslibem do budoucnosti. V roce 2013 se konečně našemu sboru podařilo založit družstvo žen, které již sbírá první úspěchy. Pevně věříme, že v následujících letech se všechny plány, které jsme si stanovili, abychom pozvedli prestiž našeho sboru, podaří zdárně realizovat. A doufáme, že budeme i nadále naplňovat hasičské heslo Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu.